Koncepcja rozwoju MDK na lata 2012-2017

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

 Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

w latach 20012 – 2017

 

 

 1. OGÓLNE  ZAŁOŻENIA  PROGRAMU  WYCHOWAWCZEGO

 

Placówka chce wychować człowieka:

 • zdrowego i sprawnego fizycznie
 • świadomego praw i obowiązków ucznia i dziecka
 • przestrzegającego wspólnie ustalonych norm zachowania
 • reprezentującego wysoką kulturę osobistą
 • znającego tradycję własnej rodziny, placówki, regionu i kraju
 • tolerancyjnego wobec innych ras, religii oraz dostrzegającego potrzeby i prawa własne

     i innych

 • dostrzegającego własną wartość, dążącego do doskonalenia swoich umiejętności
 • umiejącego korzystać z dóbr kultury i mediów
 • umiejącego właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia
 • dbającego o środowisko naturalne
 • posiadającego postawy szacunku do swoich korzeni kulturowych
 • umiejącego rzetelnie pracować i odpowiedzialnego
 • potrafiącego oprzeć się negatywnym wzorcom
 


Koncepcja funkcjonowania MDK w Gorzowie Wlkp. powstała na podstawie:

- wniosków i analiz z nadzoru pedagogicznego z poprzednich lat,
- konsultacji z przedstawicielami rodziców i Zarządów Stowarzyszeń działających w placówce,
- konsultacji z przedstawicielami wychowanków,
- konsultacji z instytucjami, z którymi współpracujemy, organem prowadzącym,
- analizy poprzedniej koncepcji pracy.

W podejmowaniu wszelkiego rodzaju decyzji dotyczących każdego aspektu pracy MDK należy brać pod uwagę wiele czynników, które mają wpływ na działalność i możliwości rozwojowe placówki. Najważniejsze z nich to:
-   możliwości finansowe,
-   baza,
-   kadra,
-   uwarunkowania środowiskowe,
-   możliwości współpracy,
-   potrzeby środowiska lokalnego,
-   uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 2011r. dotycząca „Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015”.
  
Każdy z w/w czynników w mniejszym lub większym stopniu wpływa na funkcjonowanie placówki.


Młodzieżowy Dom Kultury powinien być:

- placówką przyjazną i otwartą dla dzieci i młodzieży,

- poprzez różnorodne działania edukacyjno – wychowawcze stać się dla jej stałych uczestników drugim domem,

- placówką, gdzie rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a nauczyciele będą starać się wspomagać ich w trudzie wychowania,

- miejscem stałego i ścisłego kontaktu z rodzicami w celu przestrzegania wspólnie ustalonych norm wychowawczych,

- placówką, która posiada program wychowawczy dostosowany do możliwości psychofizycznych ucznia,

- miejscem, gdzie uczeń jest podmiotem, a stworzony realny program wychowawczy będzie służył dzieciom i młodzieży,

- dostępny dla każdego ucznia.

 

Przedstawiony poniżej program wychowawczy stanowi ogólny zarys działań wychowawczych placówki.                                                              

 1. Dbałość o sprawność fizyczną i zdrowie psychiczne
 • stworzenie odpowiednich warunków do zajęć w placówce,
 • organizowanie obozów, wycieczek i innych form czynnego wypoczynku po lekcjach szkolnych,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami kręgosłupa i stóp,
 • przeprowadzenie badań krzywizn kręgosłupa określających stan zdrowia dzieci w wieku szkolnym,
 • zwracanie uwagi na zdrowy styl życia i wpływ środowiska naturalnego na zdrowie człowieka,
 • organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych.

 

 1. Przestrzeganie wspólnie ustalonych norm zachowania
 • zapoznanie uczniów ze wspólnie ustalonymi prawami i obowiązkami zawartych w regulaminach pracowni i placówki,
 • wspólne ustalenie sposobów i dróg zapobiegania nieprzestrzeganiu w/w regulaminów,
 • zorganizowanie pomocy uczniom słabszym w danej dziedzinie sztuki,
 • stałe, fachowe, psychologiczno - pedagogiczne porady dla uczniów i rodziców.

 

 1. Wysoka kultura osobista ucznia
 • promowanie pozytywnych postaw,
 • wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się,
 • poszanowanie siebie i rówieśników oraz mienia placówki, dbałość o kulturę języka polskiego.

 

  4.   Poznawanie tradycji własnej, rodziny,  placówki regionu, kraju i innych narodów

 • poznawanie tradycji i kultury naszego regionu i kraju poprzez różnorodne zajęcia organizowane w pracowniach,
 • organizowanie imprez związanych z polską tradycją ludową,
 • udział w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych,
 • wyjścia na wystawy, wernisaże, do muzeów,
 • udział w różnorodnych konkursach tematycznych,
 • organizowanie konkursów plastycznych, komputerowych, fotograficznych,
 • organizowanie międzynarodowego festiwalu tańca.

 

 1.  Tolerancja wobec różnych ras, religii, wyglądu. Potrzeby własne i innych osób
 • dyskusje na temat tolerancji, kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów w duchu tolerancji,
 • uświadomienie uczniom, iż społeczeństwo nie jest jednolitą grupą społeczną pod względem ras i religii, szacunek należy się wszystkim bez względu na ich wyznanie, rasę itp.,
 • kontakty z innymi narodami i nacjami,
 • jasne sformułowanie praw i potrzeb uczniów oraz nauczycieli, egzekwowanie ich przestrzegania w placówce,
 • budzenie opiekuńczego stosunku do potrzebujących,
 • kształtowanie postaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

 

 1. Twórcza i aktywna postawa ucznia
 • prowadzenie zajęć metodami warsztatowymi w celu uaktywnienia ucznia na zajęciach,
 • stosowanie nowych form pracy z uczniem,
 • różnicowanie przydzielonych uczniom zadań,
 • kształcenie umiejętności korzystania z wiedzy multimedialnej,
 • prowadzenie kroniki placówki i pracowni,
 • uczestniczenie w akcjach dobroczynnych,
 • rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poznanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
 • dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • efektywne współdziałanie w zespole, grupie, budowanie więzi międzyludzkich,
 • nauka rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
 • odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy,
 • rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

 

 1. Umiejętne zachowanie się w sytuacjach zagrożenia
 • pedagogizacja rodziców,
 • organizacja zajęć profilaktycznych dotyczących różnych zagrożeń (narkotyki, alkohol itp.),
 • pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej,
 • pogadanki na tematy zagrożenia,
 • zapobieganie przemocy wśród uczniów placówki.

 

 1. Troska o naturalne środowisko
 • uświadomienie uczniom konieczności dbania o środowisko naturalne,
 • uczenie odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę,
 • aktywny udział w akcjach na rzecz ochrony przyrody.
   
 1. Umiejętność korzystania z dóbr kultury
 • udział w spektaklach teatralnych,
 • udział w wystawach, plenerach i konkursach plastycznych,
 • udział w festiwalach i konkursach folklorystycznych,
 • udział w konkursach fotograficznych,
 • udział w festiwalach, konkursach muzycznych i tanecznych,
 • organizowanie różnorodnych imprez przez pracownie o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • organizowanie wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych,
 • wzbogacanie przeżyć estetycznych przez zapoznanie młodzieży ze sztuką regionalną i jej wartościami,
 • organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych,

 

 1. Wychowanie patriotyczne
 • tworzenie klimatu miłości dla małej i dużej Ojczyzny,
 • organizacja imprez z okazji świąt państwowych,
 • realizacja programu edukacyjnego „Dziedzictwo kulturowe w regionie”,
 • współpraca z samorządem terytorialnym,
 • kultywowanie lokalnych tradycji,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego włączenia się w życie społeczeństwa lokalnego,
 • godne reprezentowanie placówki w imprezach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • działania w zakresie integracji uczniów z placówki,
 • edukacja ekologiczna.

 

 11. Integracja z Europą

 • nawiązywanie kontaktów międzynarodowych przez poszczególne pracownie i placówkę,
 • przybliżanie na zajęciach kultury i tradycji innych narodów,
 • wykorzystanie internetu do nawiązania kontaktów międzynarodowych,
 • przygotowanie i realizacja projektów unijnych np. „Młodzież w działaniu”.

 

 1.   Współpraca z rodzicami
 • ścisła współpraca z rodzicami w zakresie wychowania,
 • spotkania  z rodzicami,
 • wspólne imprezy dla rodziców i uczniów,
 • umożliwienie funkcjonowania organizacji pozarządowych.

 

2. JAKOŚCIOWY PLAN  ROZWOJU PLACÓWKI

 

Zadania do realizacji:

 • prowadzenie strony internetowej, stała jej modernizacja i aktualizacja,
 • opracowanie planu nadzoru pedagogicznego MDK,
 • organizacja imprez o różnym zasięgu przez wszystkie pracownie,
 • udział stałych uczestników w festiwalach, konkursach, przeglądach itp. o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • stałe dokształcanie nauczycieli,
 • stałe doskonalenie programu wychowawczego placówki,
 • nawiązywanie artystycznych kontaktów międzynarodowych,
 • przygotowanie wychowanków do życia i pracy w społeczeństwie demokratycznym, rozwijanie jego indywidualnych cech osobowości oraz twórczych zdolności w celu kształtowania doskonalszych stosunków społecznych.

 

Mocnymi stronami placówki powinno być:

 • sprawnie funkcjonujący i dobrze zorganizowany proces kształcenia,
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska, ciągle doskonaląca się,
 • szkolny program wychowawczy jest zgodny z oczekiwaniami środowiska,
 • placówka dbająca o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
 • bardzo dobrze układająca się współpraca z rodzicami działającymi w Stowarzyszeniach,
 • szereg imprez organizowanych przez poszczególne pracownie,
 • dobry kontakt ze środowiskiem lokalnym,
 • duża oferta zajęć biorąc pod uwagę bazę lokalową,
 • liczne osiągnięcia artystyczne zespołów działających w placówce,
 • bardzo dobra atmosfera w pracy,
 • systematyczne reagowanie na potrzeby rodziców i ich dzieci,
 • wspieranie rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

 

3. ORGANIZACYJNY PLAN ROZWOJU MDK

 

          PLAN  ROZWOJU  BAZY  I  INFRASTRUKTURY

 

Zadania do realizacji:

 • wymiana stolarki okiennej w części pomieszczeń,
 • remont niektórych pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,
 • modernizacja pracowni plastycznej,
 • przekonanie Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków MDK do wsparcia finansowego w/w remontów,
 • zakupy pomocy dydaktycznych,
 • pozyskanie i przygotowanie pomieszczeń MDK zajmowanych w chwili obecnej przez Szkołę Muzyczną do zajęć programowych placówki.

 

   PLAN  ROZWOJU  PROGRAMOWEGO

 

Zadania do realizacji:

 • rozszerzenie oferty zajęć dydaktyczno – wychowawczych w ramach akcji LATO i ZIMA w mieście,
 • promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów i nauczycieli,
 • pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację procesu dydaktycznego,
 • upowszechnianie zajęć artystycznych w środowisku lokalnym,
 • organizacja szeregu okazjonalnych imprez dla stałych uczestników zajęć,
 • zwiększenie udziału autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczycieli – pracowników placówki,
 • upowszechnienie korzystania z narzędzi multimedialnych,
 • powiększanie oferty imprez organizowanych dla mieszkańców miasta,
 • wprowadzenie do programu nauczania programu „Edukacja regionalna w regionie",
 • powiększenie oferty artystycznej zespołów działających w placówce.

 

  PLAN  ROZWOJU  ORGANIZACYJNEGO

 

Zadania do realizacji:

 • systematyczne dokształcanie nauczycieli w obszarach, które są niezbędne do realizacji wizji placówki,
 • motywowanie nauczycieli do awansu zawodowego,
 • organizacja szkoleniowych Rad Pedagogicznych,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w pracowniach,
 • mobilizacja uczniów i rodziców do efektywnych działań na rzecz MDK,
 • rozwój samorządności uczniów na szczeblu pracowni,
 • rozwój stałej współpracy pomiędzy poszczególnymi pracowniami,
 • współpraca placówki z organem prowadzącym.

 

   PLAN  EWALUACJI

 

Placówka prowadzić będzie ewaluację procesu kształcenia.

Ewaluacja ta obejmuje planowanie, przebieg i efekty kształcenia. W procesie tym uczestniczyć będą nauczyciele, uczniowie i rodzice. W wyniku ewaluacji procesu kształcenia można będzie wprowadzić następujące zmiany:

 1. Udoskonalić i zmodyfikować wewnątrzpracowniany system kształcenia.
 2. Zweryfikować programy nauczania.
 3. Dokonać wyboru programu nauczania kierując się zdolnościami artystycznymi uczniów.
 4. Stworzyć warunki do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli w różnorodnych formach dokształcania.

 

    POLITYKA  KADROWA

 

 1. O przyjęciu pracownika do placówki decydować będzie:
  • jego osobowość,
  • predyspozycje do zawodu nauczyciela zajęć artystycznych,
  • wykształcenie,
  • ukończone studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne z danej dziedziny sztuki,
  • osiągnięcia zawodowe,
  • umiejętność dostosowania się do specyfiki pracy w placówce.
 1. Za osiągnięcia w pracy zawodowej stosować różnorodne wyróżnienia i nagrody.
 1. W celu zwiększenia efektywności pracy nauczycieli wykorzystywać:
 • awanse i doskonalenie zawodowe,
 • dostęp do informacji o możliwościach z zakresu dokształcania,
 • zaangażowanie pracowników w ważnych przedsięwzięciach placówki (festiwale, konkursy, przeglądy itp.).
 1. Zwolnienia pracownika to ostateczność.
 2. Organizowanie samokształceniowych posiedzeń Rad Pedagogicznych.
 3. Stosować nadzór pedagogiczny wg. opracowanego i przyjętego przez Radę Pedagogiczną placówki „Planu Nadzoru Pedagogicznego”.
 4. Umożliwiać kadrze pedagogicznej osiąganie osobistych ambicji zawodowych.
 5. Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej.

 

PLAN  NADZORU  PEDAGOGICZNEGO

 

Założenia nadzoru pedagogicznego:

 • realizacja opracowanych przez pracownie programów nauczania,
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i uczniowskiej,
 • wykorzystywanie środków dydaktycznych w procesie nauczania,
 • bezpieczeństwo dzieci w szkole i na zajęciach poza szkołą,
 • formy i metody pracy wychowawczo- opiekuńczej,
 • realizacja programu wychowawczego szkoły,
 • stosowanie na co dzień prawa oświatowego,
 • poprawa warunków pracy placówki.

 

Cele nadzoru pedagogicznego:

 • diagnozowanie i ocena poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli,
 • udzielanie nauczycielom merytorycznej pomocy, inspirowanie ich do pracy twórczej i innowacyjnej oraz doskonalenia zawodowego,
 • umożliwienie wymiany dobrych doświadczeń między nauczycielami i wykorzystanie ich do skuteczniejszego osiągania celów i zadań MDK,
 • ocena prawidłowości stosowania obowiązujących podstaw i dokumentacji programowych,
 • ocena jakości nauczania,
 • przestrzeganie przepisów BHP podczas pracy z uczniem,
 • inspirowanie nauczycieli do stałego doskonalenia zawodowego,
 • integracja zespołów działających w pracowniach, zwalczanie patologii, promowanie zdrowego stylu życia, uczenie samodzielności.

 Zadania nadzoru pedagogicznego:

 • wspomaganie nauczycieli w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy,
 • wspomaganie nauczycieli w realizacji planów rozwoju zawodowego,
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli,
 • obserwacja jakości pracy placówki w/g ustalonych kryteriów,
 • badanie skuteczności pracy placówki przez porównywanie efektów z celami,
 • diagnozowanie wybranych obszarów działalności szkoły,
 • badanie osiągnięć artystycznych uczniów.

 

Gorzów Wlkp. 6 sierpnia 2012 r.

 

 

Copyright © 2014 MDK | Designed byTRC
 
Facebook