Statut SS MDK

STATUT
Stowarzyszenia Sympatyków Młodzieżowego Domu KulturyPostanowienia ogólne


$ 1


Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury i w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 

$ 2 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. nr 20 poz.104, z póź. zmianami/.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw Nr 96, poz.873 z dnia 29.05.2003 r.).
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy jej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 5. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 7. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar kraju, a siedziba jego władz mieści się w Gorzowie Wlkp.


Rozdział II
Cele i sposoby realizacji.

 
$ 3


Cel Stowarzyszenia i jego realizacje:

 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczestników,
 • pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy,
 • stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki itp.
 • rozwijanie zamiłowań do uprawniania krajoznawstwa i turystyki,
 • umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybranej dyscypliny sportowej,a także zajęcia sprzyjające rozwojowi fizycznemu wychowanków,
 • organizowanie przeglądów, wystaw, zawodów, kolonii, obozów, konkursów dla uczestników placówki i dla innej młodzieży szkolnej,
 • wypracowywanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej z wychowankami,
 • wychowywanie młodzieży w duchu zrozumienia i poszanowania bezspornych wartości tradycji i kultury narodowej oraz jej twórców,
 • podnoszenie poziomu ogólnej kultury młodzieży,
 • współpraca z władzami wojewódzkimi, miejskimi, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami, szkołami, domami kultury oraz innymi instytucjami zainteresowanymi naszą działalnością ,
 • pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na terenie całego kraju kraju oraz poza jego granicami.
 • stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz dzieci, młodzieży szkolnej oraz studentów


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.


$ 4


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych


$ 5


Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd.
 

$ 6


Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Zgaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.


$ 7


Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.


$ 8


Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w $ 6 pkt.3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 

$ 9


Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i osoba prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 

$ 10


Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 m-cy, po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 5. Likwidacji Stowarzyszenia.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


$ 11


Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeżeli statut nie stanowi inaczej , uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu z tym, że liczba osób o które uzupełniono skład nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 

$ 12


Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 

$ 13


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później niż pierwszy - bez względu na liczbę obecnych. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór prezesa, wiceprezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 5. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


$ 14


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

   a/ z własnej inicjatywy,

 

   b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 

   c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 m-ca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których było zwołane.
 

$ 15


Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i 5 - 7 członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na semestr.
 

$ 16


Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznawanych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.


$ 17


Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera Przewodni- czącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Zarządu Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

 
$ 18


Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:   a/ wpływy ze składek członkowskich,

 

   b/ dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy,

 

   c/ wpływy z działalności statutowej,

 

  d/ dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 

$ 19


Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

$ 20


Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby, spośród trzech upoważnionych: prezes i dwóch członków Zarządu upoważnionych przez ten Zarząd. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub sekretarza i jednego członka Zarządu.
 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


$ 21


Uchwałę w sprawie zmian w statucie lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przepro- wadzi likwidację Stowarzyszenia.

  • Porozumienie Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej